140405 Kinkaku-ji - harisrahman
Kinkaku-Ji, The Golden Pavilion
5th April 2013
Kyoto, Japan

Kinkaku-Ji, The Golden Pavilion
5th April 2013
Kyoto, Japan

FujifilmGolden PavilionJapankinkakuJiKyotoKyoto Trip 2013monastrytravelX100140405Kinkaku